Lehoty čistenia komína

Lehoty pravidelnej kontroly a čistenie komína ustanovuje § 20 vyhlášky 401/2007 Z.z. a to takto:

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW.

Každé 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá.
Každých 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky.
Každých 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW.

Každé 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá.
Každých 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, sa musí počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

Kto môže frézovať komín

V občasne užívaných stavbách sa kontrola vykonáva raz za 2 roky.

Priebeh realizačných prác Ako prebieha frézovanie komína

Po vykonaní takejto kontroly oprávnený kominár vystavuje tlačivo o "vykonaní kontroly a čistení komína". Takéto tlačivo ľudovo voláme "revízna správa", ale v odbornej terminológii to nie je revízna správa a ani malá revízna správa.

Revízna správa je súhrn dokumentov vystavených revíznym technikom, napr. pre účely kolaudácie alebo rekonštrukcie rodinného domu pre stavebný úrad.

Ale ak chcete, môžete naďalej používať  výraz pre čistenie a kontrolu komína v ľudovo zaužívanej forme revízna správa, v prípade potreby Vás kominár upozorní na to, ak by ste potrebovali iný dokument.

Môžeme Vám ponúknuť profesných majstrov - kominárov a odbornosť pri vložkovaní Vášho komína.

Potrebujete cenovú ponuku alebo len poradiť?